การรับประกันยางรถยนต์

การรับประกันคุณภาพยางตลอดอายุการใช้งาน 100 วัน 100%
ยางรถยนต์ทุกเส้นที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของ เซฟไทร์ อยู่ภายใต้
การรับประกันจากผู้ผลิต โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตดังนี้

2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร

รับประกันคุณภาพยาง 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
(อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน) โดยเริ่มนับจากวันที่ติดตั้งรถยนต์

"คุณภาพยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต"

โรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์จะรับประกัน
คุณภาพยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต เท่านั้น เช่น ยางขอบคดที่เกิดจากการผลิต
*ไม่รับประกัน ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง

ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง

ความสึกเหรอที่เกิดจากการใช้งาน
เช่น ยางหมดดอกการใช้งาน,
ยางเสียจากลมยางที่อ่อนเกินไป

ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง
เช่น ยางเสียจากการถอดใส่,
ยางหมดดอกจากศูนย์ล้อที่ผิดพลาด

ความเสียหายที่เกิดจากถนน
เช่น กระแทกอย่างรุนแรงจนยางบวม,
ยางถูกบาดหรือตำจากภายนอก

โรงงานผู้ผลิตจะทำการตรวจยางรถยนต์ทุกเส้นที่มีปัญหา หากพบว่าเป็น “ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง” จะไม่ชดเชยมูลค่ายางรถยนต์ แต่หากพบว่าเป็น “คุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต” จะชดเชยเป็นส่วน ลดของยางรถยนต์ เส้นใหม่ตามมูลค่า และสัดส่วนการใช้งาน ของยางรถยนต์เส้นที่มีปัญหา และคำตัดสินของโรงงานผู้ผลิตถือเป็นอันสิ้นสุด

อย่างไรก็ตามหากยางรถยนต์ท่านซื้อไปมีปัญหาโดยที่ท่านไม่ทราบว่าจะเกิดจาก คุณภาพยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ ความเสียหายที่เกิด จากการใช้งานหรือการติดตั้ง ท่านสามารถส่งให้ตัวแทนจำหน่าย ของเราเพื่อ ตรวจสอบเบื้องต้น หรือเป็นตัวกลางนำส่งให้โรงงาน ผู้ผลิตยางรถยนต์ตรวจสอบได้

เซฟไทร์
ยางถูกใจ ราคาถูกจริง