เกี่ยวกับเรา

www.savetyre.net คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการค้าส่งและค้าปลีกยางรถยนต์ ผ่านช่องทางศูนย์บริการยางรถยนต์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยอาศัยช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลตัวแทนจำหน่ายกับผู้บริโภค

เกี่ยวกับเรา

www.savetyre.net คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการค้าส่งและค้าปลีกยางรถยนต์ ผ่านช่องทางศูนย์บริการยางรถยนต์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยอาศัยช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลตัวแทนจำหน่ายกับผู้บริโภค

เกี่ยวกับเรา

www.savetyre.net คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการค้าส่งและค้าปลีกยางรถยนต์ ผ่านช่องทางศูนย์บริการยางรถยนต์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยอาศัยช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลตัวแทนจำหน่ายกับผู้บริโภค

พันธกิจของเรา

1จัดหายางรถยนต์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ให้ครอบคลุมกับทุกรูปแบบการใช้งานตั้งแต่ รถยนต์ซูปเปอร์คาร์, รถยนต์ยุโรป, รถยนต์ญี่ปุ่น, รถยนต์SUV และรถยนต์ที่ใช้งานเชิงพาณิชย์

2บริการค้าส่งยางรถยนต์ให้กับ ศูนย์บริการยางรถยนต์ที่ เป็นตัวแทนจำหน่ายของเรา และเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลสินค้าและสถานที่ติดตั้งยางรถยนต์กับผู้บริโภค

3ขยายเครือข่ายที่ให้บริการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยและในประเทศ อื่นๆในประชาคมอาเซี่ยน

4พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้หลักการให้ความสำคัญ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาธุรกิจระยะยาว

พันธมิตร